Mot bättre vetande (del 6)

MÄNNISKANS URSPRUNG

I denna avslutande bloggtext under temat: Mot bättre vetande, så skriver jag om människans ursprung. Då står vi inför två alternativa ursprungsförklaringar: Antingen är människan skapad av en personlig och evig Gud eller så är hon en produkt av en slumpartad utvecklingsprocess under en okänd och oöverskådlig tidsrymd. Det är fullständigt uteslutet att människan är både ock. Tanken på ”en teistisk evolution” är oförenlig med Guds karaktär. Tanken på eller teorin om ”slumpmässiga processer” och ”det naturliga urvalet” kan aldrig förenas med vem och hurudan Gud är och med den ”Skapelseplan” och den ”Skapelseordning” som Gud har sammanställt och fastlagt.

Vårt val av ursprungsförklaring får sedan helt avgörande konsekvenser för vår människosyn, för hur vi ser på människovärdet och på människolivet, om det är okränkbart ifrån konceptionen och allt framåt eller inte, och på vårt moraliska ansvar.

Enligt biblisk och kristen människosyn är människan skapad av en treenig Gud. Av Gud Fadern, Gud Sonen Jesus Kristus och Gud Den helige Ande, som tillsammans skapade människan till Guds avbild, till att vara lika Gud. (40) Därför är människan en evighetsvarelse ifrån konceptionen och allt framåt och hon är en treenig personlighet med ande, själ och kropp, såsom Gud är evig och treenig. Bibeln presenterar tre personer i Gudomen och varje person är treenig med ande, själ och kropp. (41) Därför talar också Bibeln om ett totalt och personligt förhållande mellan hela Gudomen och hela människans personlighet. (42) Evigheten, treenigheten och Gudsförhållandet skiljer människan på ett grundläggande sätt ifrån djuren och djurriket.

Människan skapades till man och kvinna och man och kvinna fick tillsammans namnet människa av Gud. Det sant mänskliga och människovärdiga är det manliga och det kvinnliga tillsammans, där de kompletterar varandra på ett fullödigt sätt i äktenskapet och familjen, i församlingen och i samhällslivet. (43) Gud gav mannen och kvinnan uppdraget, att ”de skulle föröka sig och lägga jorden under sig”. (44) Man och kvinna, det manliga och det kvinnliga är så tydligt, klart och distinkt ifrån människans skapelse, och där finns inget utrymme för någon ”könsneutralitet”. Likaså är familjebilden klar med pappa, mamma och barn. Allt detta som är i överensstämmelse med den ”Skapelseordning” som Gud har inrättat och fastlagt, och som också är en biologisk och naturlig ordning. Allt tal om ”könsneutralitet” och den könsförvirring som följer i dess fotspår, bryter mot både ”Skapelseordningen” och mot den biologiska/naturliga ordningen i skapelsen. Och det är verkligen ”mot bättre vetande” när Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening lanserar en s.k ”lathund” för normkritiskt arbetssätt med titeln: ”Det öppna klassrummet”. Där ger man ”fem tips för att arbeta normkritiskt” i skolan. Tips nummer ett är: ”Förutsätt inte kön och sexualitet – tala könsneutralt”. (45) Så galet kan det bli när ytliga och flyktiga ”trender” och ”de politiskt korrekta åsikterna” kommer till tals och ska sätta agendan för alla övriga i samhällslivet, ända ifrån de första skolåren.

Människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt har sitt ursprung och sin förankring i att människan är skapad av Gud till Guds avbild och att människolivet är evigt ifrån konceptionen och att det är heligt och en gåva ifrån Gud. (46) Människan är inte sin egen och hon äger inte livet. Människan är en förvaltare som Gud har utrustat med både samvete och rättsmedvetande och gjort henne moraliskt ansvarig, först och främst inför Gud, men också inför människor. (47) Även här skiljer sig människan ifrån djuren och djurriket.

Som kristen och skapelsetroende står jag upp för en biblisk människosyn. Som en direkt konsekvens av det står jag upp för människovärdet och för människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Jag säger JA till man och kvinna, till manligt och kvinnligt och till pappa, mamma och barn, och jag säger NEJ till könsneutralitet, och jag ERKÄNNER vårt moraliska ansvar inför både Gud och människor. Allt detta som på ett odelbart sätt hör ihop med en biblisk människosyn.

Väl mött!

Källor: (40) 1 Mos. 1:26.a. 5:1. (41) Pred. 3:11. 1 Tess. 5:23. Hebr. 4:12. ”Vilket Sverige vill vi ha”? av Bength Gustafson. 2005. Pro Rhema Förlag. Inspirationskällan. Sid. 44 och not 44. (42) Gud – vår andes Fader. Jes. 57:15-16. Hebr. 12:9. Joh. 4:23-24. Jesus – vår själs herde och vårdare. 1 Petr. 2:25. Matt. 11:28-30. Den helige Ande och vår kropp. 1 Kor. 6:19-20. Rom. 8:11. (43) 1 Mos. 1:27. 5:2. (44) 1 Mos. 1:28. (45) UNT Debatt den 31/8 2015. ”Majoriteten som gisslan”, av Olof Edsinger. (46) Ps. 139:13-18. (47) Luk. 12:42. 16:1-13. 1 Kor. 4:2. Job. 31:13-15. Rom. 2:14-15. 2 Kor. 4:2.

Publicerat i Okategoriserade | 45 kommentarer

Mot bättre vetande (del 5)

Reformations- och apologetikbloggen

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. (27)

Så inleds bibeln och det är något av det mest majestätiska som har skrivits. Livet fanns där och de andliga och fysiska lagarna var på plats och utifrån sin Skapelseplan gick Gud till verket och skapade himmel och jord – Universum. Gud,  som ”är FRÅN evighet TILLevighet”, och däremellan har han placerat tiden och historien. Evigheten som tog en ”paus”, och tiden och historien började med ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”, och tiden och historien kommer sedan att avslutas med att ”Gud skapar nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor och där Gud är allt i alla” i all evighet”. Amen! (28)

Guds Ord och hans händer är universums ursprung, och inte ett planlöst och slumpmässigt ”Big Bang”. Vårt universum kommer inte ”ur ingenting”, utan Gud talade sitt väl genomtänkta och välplanerade Skaparord och formade universum med…

Visa originalinlägg 895 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mot bättre vetande (del 5)

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. (27)

Så inleds bibeln och det är något av det mest majestätiska som har skrivits. Livet fanns där och de andliga och fysiska lagarna var på plats och utifrån sin Skapelseplan gick Gud till verket och skapade himmel och jord – Universum. Gud,  som ”är FRÅN evighet TILL evighet”, och däremellan har han placerat tiden och historien. Evigheten som tog en ”paus”, och tiden och historien började med ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”, och tiden och historien kommer sedan att avslutas med att ”Gud skapar nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor och där Gud är allt i alla” i all evighet”. Amen! (28)

Guds Ord och hans händer är universums ursprung, och inte ett planlöst och slumpmässigt ”Big Bang”. Vårt universum kommer inte ”ur ingenting”, utan Gud talade sitt väl genomtänkta och välplanerade Skaparord och formade universum med sina händer. Vi kan alla, om vi är sanna mot våra samveten och mot oss själva, se och förstå detta. (29) Guds intelligens och förnuft, visdom och vishet, planering, mening, syfte och mål bakom universum och hela skapelsen, är så grundläggande och avgörande i det som Bibeln återger om Gud som Skaparen. (30) Detta som teologiskt kallas för ”Skapelseordningen” och som går tillbaka till en personlig och evig Gud som Skaparen, ”Designern”, ”Upphovsmannen” och ”Ordningens Gud”. (31) Kan eller vill vi inte tro på detta som har med Gud som Skaparen att göra, ja, då kan vi heller inte tro på något annat som Bibeln återger, även om vi säger oss vilja tro på något annat i Bibeln. Själva skapelsen är så grundläggande för allt annat i Bibeln, och vi kan inte som Bibelläsare och Bibeltroende vara så selektiva och inkonsekventa, att vi inte tror på den.

Många har fängslats och fascinerats av vårt universum. ”När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett, vad är då en människa, att du Gud tänker på henne”? (Kung David). ”Ty Guds osynliga väsen, hans eviga makt och Gudomliga härlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kan förstås genom hans verk. Så är då människan utan ursäkt”. (Aposteln Paulus). ”Precisionen är som om någon kastade en dartpil genom hela universum och träffade mitt i prick på ett millimeterstort område”. (Fysikern Michael Turner). ”Var och en som är seriöst intresserad av vetenskaplig forskning måste bli övertygad om att en kraft, en ande, visar sig i universums lagar, en ande som är oändligt överlägsen människans, och inför vilken vi med vår begränsade förmåga måste känna oss ödmjuka”. (Albert Einstein, teoretisk fysiker). (32) Till och med en sådan ”ultraateist” som Lawrence M. Krauss, ägnar mycket av sin tankeverksamhet åt Gud i sin bok: ”Ett universum ur ingenting”. (33) Människans bortförklaringar om Gud och hennes flyktförsök bort ifrån honom är sannerligen inte så enkla. Det kan man förstå av det som Krauss skriver och av boken: ”Flyktförsök”, av ateisten och professor i statsvetenskap och förre chefredaktören på Dagens Nyheter, Herbert Tingsten. (34)

Människans uppdrag att utforska skapelsen – universum. Gud har gett människan i uppdrag, att ”råda över, vårda och bevara skapelsen”, men också att utforska den. ”Det är Guds ära att dölja en sak, men konungars ära att utforska en sak”. (35) Gud har gett åt  människan ”en konungslig ställning och värdighet i skapelsen”, och han har lagt ned i människan en nyfikenhet och en längtan efter att utforska och ta reda på hur saker och ting ligger till. Gud har utrustat oss människor både andligt och naturligt för att vi ska kunna göra detta, och för att vi ska förundras, fascineras och överväldigas av Guds storhet, och så välja att tillbe honom, och inte, mot bättre vetande, försöka att förneka honom.

Människan har gjort fantastiska upptäckter och landvinningar och samlat på sig många värdefulla erfarenheter och kunskaper om vårt universum och dess lagar. Men ändå så är det ett faktum, att vi endast har ”skrapat lite på ytan” och att ”vår kunskap är ett styckverk”. Men ”vi ska naturligtvis tro på vår förmåga att förstå vår omvärld, samtidigt som vi aldrig får förlora vår ödmjukhet. Vi måste komma ihåg, att vi har oändliga vidder kvar att utforska. Man kan säga, att om den totala sanningen om allt motsvarar en stor stad, så har vi hittills samlat så mycket kunskap att den skulle rymmas i en skokartong i en av stadens garderober”. (36) Personligen så tror jag, att de verkligt stora och omvälvande upptäckterna och landvinningarna har vi framför oss, och att vi ska få göra dem under ”tusenårsriket” på och utifrån en restaurerad jord och sedan i evigheten, då vårt nuvarande solsystem har bytts ut mot något helt nytt och evigt bestående, och då vår kunskap inte längre kommer att vara ”ett styckverk” och då vi inte ska behöva betrakta vår värld och vår verklighet ”dunkelt, som i en spegel”. (37) Detta ser jag verkligen fram emot med en enorm nyfikenhet och förväntan. Detta som är ett av de många privilegierna som Gud har för sina barn.

”Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, Amen”. (38) ”Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris och ära och makt, ty du har skapat allting, och därför att så var din vilja, kom det till och blev skapat”. (39)

Nästa bloggtext kommer att handla om människans skapelse.

Källor: (27) 1 Mos. 1:1. (28) Ps. 90:2. Dan. 2:20. 2 Petr. 3:13. Jes. 65:17. Upp. 21:1-3.   1 Kor. 15:28. (29) Ps. 8:4-5. 33:6, 9. 102:26. Rom. 1:19-20. 2:15. Hebr. 11:3. (30) Ords. 3:19. Job. 38:1-42:6. Jer. 10:12. (31) Jes. 40:28. Jer. 31:36. 33:25. 1 Kor. 14:33. (32) Ps. 8:4-5. Rom. 1:20. ”En dold Gud”, av Stefan Einhorn. Sid. 117. Citat från ”Gud finns han”? utgiven av Robert Nyqvist, Säffle. Org.titel: ”Is there a God”? (33) ”Ett universum ur ingenting”, av Lawrence M. Krauss. Sid. 1-19, 195-199. Förord och Epilog av Krauss. (34) ”Flyktförsök”, av Herbert Tingsten. 1972. Norstedts. (35) 1 Mos. 1:26-28. Ords. 25:2. Rom. 11:33. (36) 1 Kor. 13:9.a. ”Den sjunde dagen”, av Stefan Einhorn. Sid. 36. (37)         1 Kor. 13:10, 12. Jes. 2:1-4. 9:1-7. Upp. 20:6. (38) Rom. 11:36. (39) Upp. 4:11.

Väl mött!

Publicerat i Okategoriserade | 9 kommentarer

Mot bättre vetande (del 4)

Nu är det äntligen dags för mig att skriva nästa bloggtext i min serie: Mot bättre vetande. Mitt förra avsnitt, del 3: Om Livets ursprung och uppkomst, har legat på min bloggsida över sommaren och många har läst den. 147 kommentarer! finns på kommentarsfältet, vilket egentligen är exceptionellt många, och samtidigt mycket glädjande och uppmuntrande, speciellt när de flesta inläggen kommer ifrån läsare som har en helt annan världsbild och grundsyn på livet och på vår totala och gemensamma tillvaro, än vad jag som kristen, bibeltroende och kreationist har. Det tyder på en bred läsekrets och att det som jag skriver på denna blogg är både aktuellt, intressant och utmanande, vilket jag är mycket tacksam till Jesus för.

Andliga och fysiska lagar är vad denna bloggtext handlar om. Dessa lagar är så viktiga och avgörande och har en hög prioritet i Guds Skapelseplan, vilket jag återkommer till i denna bloggtext. Men först detta: Det som är så specifikt med kristen tro  och med tro på en personlig och evig Gud som Skapare, det är:

För det första: Helhetsbilden av vår totala och gemensamma tillvaro. Både den andliga/övernaturliga och den fysiska/naturliga världen och verkligheten.

För det andra: Den turordning i vilket allt skapat har kommit till, där det ena förutsätter det andra. Den prioritetsordning som är den ”Skapelseordning” som Bibeln talar om, och som är så genialt uträknad och sammansatt av Gud. (21)

För det tredje: Intelligens, förnuft, visdom och vishet, planering, mening, syfte och mål bakom livet, de andliga och fysiska lagarna, universum, de olika arterna i djur- och växtriket och bakom människan – ”Skapelsens krona”. Allt detta som är sammanvävt och kombinerat med evighet, tid och rum, med personlighet, kärlek och alla övriga karaktärsdrag som kännetecknar den Gud som jag tror på, och som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv och erfarenheter, men framförallt i och genom Jesus Kristus, Guds Son. (22)

Andliga och fysiska lagar är tillsammans med  livet – som jag skrev om i min förra bloggtext – grundläggande förutsättningar för att universum, de olika arterna i djur- och växtriket och människan skulle kunna skapas och bli till. Andliga lagar, som är till för att reglera den andliga/övernaturliga världen och verkligheten, och fysiska lagar, som är till för att reglera den fysiska/naturliga världen och verkligheten. Och när de fysiska lagarna inte kan nå hur långt som helst, därför att de har sina Gudagivna begränsningar, då tar de andliga lagarna vid. Det är därför ”mirakler, under och tecken” kan ske och som har skett och fortlöpande sker i vår naturliga värld. (23)

En kort presentation:

Andliga lagar, som är ”andliga grundlagar”: 1. Livets Andes lag. 2. Trons lag. 3. Vetekornets lag. 4. Syndens och dödens lag. 5. Gärningarnas lag. 6. Lagen om sådd och skörd/orsak och verkan. (24) Detta är andliga lagar som både kristna och icke-kristna människor är underordnade, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Vi har inte valt dem, lika lite som vi har valt att födas in i denna världen. Vi är alla födda in under bestämda villkor och förutsättningar.

Fysiska lagar: Jag ger ordet till professor Stefan Einhorn: ”Universum styrs av ett antal lagar. Några exempel på dessa fysiska lagar är: 1. Gravitationen eller tyngdkraften, vilket gör att ett tappat föremål obönhörligt dras mot marken. 2. Kärnkrafterna som är orsaken till att energi uppstår när atomer sönderfaller. 3. Den elektromagnetiska kraften. 4. Lagar om rum och tid. De tre rumsdimensionerna kan t.ex beskrivas som uppåt/nedåt, framåt/bakåt och i sidled. Dessa lagar har i sin tur bildats från begynnelsevillkoren, dvs de speciella förhållanden som existerade vid det första ögonblicket av universums skapelse. Om någon av dessa begynnelsevillkor eller någon av fysikens lagar skulle vara bara aningen annorlunda, så skulle vårt universum inte kunnat existera. De är exakt anpassade för att universum och liv ska kunna uppstå”. Så citerar Stefan Einhorn några exempel av fysikern Stephen Hawking, för att bekräfta det Einhorn själv har sagt om de ”exakt anpassade begynnelsevillkoren”. Därefter skriver Einhorn: ”Det är ett häpnadsväckande faktum att just dessa förutsättningar existerade vid bildandet av vårt universum och att fysikens lagar är anpassade för att uppehålla det. Den självklara förklaringen, att det måste ha varit på detta sätt eftersom vi annars inte hade existerat och kunnat ställa frågan, överskuggas av att sannolikheten för att just de optimala betingelserna skulle existera av en slump vid ett enda försök är mycket nära noll”. För att belysa detta, så citerar Stefan Einhorn fysikern Michael Turner, som har sagt, att ”precisionen är som om någon kastade en dartpil genom hela universum och träffade mitt i prick på ett millimeterstort område”. (25) Inte heller dessa lagar har vi valt, utan vi är alla födda in under dem.

Omutbara och oföränderliga lagar. Det är ett gemensamt kännetecken hos både de andliga och fysiska lagarna. Detta förutsätter, att någon inte bara har inrättat dessa lagar, utan också har gjort dem omutbara och oföränderliga. (26) Detta ger oss ytterligare en anledning till att tro på en evig och personlig Gud som Arkitekt, Designer och Skapare, där ”slumpmässiga processer”, ”naturligt urval” och ”oöverskådliga tidsrymder” inte har en chans att göra sig gällande som förklaringsmodell, utan är ”mot bättre vetande”.

Källor: (21) 1 Mos. 1:1-2:25. Job. 37:15-16. 38:1-42:6. 1 Kor. 14:33. ”Ordningens Gud”. (22) Ps. 104:1-33. v.24. Ords. 3:19. Jer. 10:12. 51:15. Apg. 17:22-31. Joh. 1:1-3. Ps. 33:6, 9. 148:1-6. 1 Joh. 4:8. Gal. 5:22-23. Joh. 1:1, 14. Rom. 1:19-20. 5 Mos. 32:7. Ef. 3:5.a. Hebr. 10:32.a. Fil. 1:6. 1 Tess. 5:23-24. 1 Petr. 5:10. Joh. 1:18. 7:29. 10:15, 30. 14:6-11. (23) Apg. 10:38. Mark. 16:15-20. Matt. 10:7-8. (24) Rom. 8:2. 3:27. Joh. 12:24. Gal. 6:7. (25) Sid. 116-117 i boken: ”En dold Gud”, av Stefan Einhorn. 2001. Stefan Einhorn är läkare och professor i Molecular oncologi, knuten till Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Av utrymmesskäl tog jag inte med Stephen Hawkings exempel. (26) Ps. 148:6. Jer. 33:25-26.

Väl mött!

Publicerat i Okategoriserade | 52 kommentarer

Ändrade planer

Jag hade planerat att lägga ut del 4 i min bloggserie: Mot bättre vetande, innan midsommar, men på grund av att det har varit och är så många kommentarer och frågor på kommentarsfältet gällande del 3, om livets ursprung och uppkomst, så väntar jag med att göra detta. Det är mycket glädjande och uppmuntrande med alla dessa kommentarer och frågor för det visar, att det finns ett stort intresse angående det som jag skriver om.

Del 4 kommer att handla om de andliga och fysiska lagarna, som Gud har inrättat för att reglera den andliga och den fysiska världen. Men den kommer först om några veckor. Nu kommer jag att ”ligga lite lågt” med skrivandet några veckor, för välbehövlig semester och vila efter ett mycket intensivt arbetsår. Väl mött på min blogg!

Så önskar jag alla mina läsare en trevlig midsommar och en god sommar! Bength Gustafson

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Mot bättre vetande (del 3)

Nu skriver jag om livets ursprung och uppkomst. Jag gör det utifrån att jag tror på en evig och personlig Gud, som med intelligens, visdom och vishet, personliga karaktärsdrag och med absolut och objektiv sanning är Skaparen och livets ursprung. Gud presenterar sig själv som ”Livets Gud” och som ”den levande Guden”. (11) Det betyder, att livet är evigt såsom Gud är evig. Hos Gud är livet utan början och utan slut, men hos oss människor börjar livet i konceptionsögonblicket och är sedan utan slut. Här skiljer vi oss ifrån djur- och växtriket. Människan är evig ifrån konceptionen och framåt, till skillnad från djur och växter som inte är eviga.

Som ni läsare säkert förstår, så har jag som kristen inte en materialistisk, naturalistisk och evolutionsteoretisk syn på livet och på människan. Jag menar att ett sådant synsätt är mot bättre vetande, speciellt med tanke på att det synsättet enbart handlar om en mycket begränsad del av vår totala tillvaro, och med tanke på alla de ”kunskapsluckor” som finns inom evolutionsteorin. T.ex så handlar inte evolutionsteorin om livets uppkomst, utan enbart om arternas uppkomst inom djur- och växtriket. (12) Inom evolutionsteorin så förutsätter man ATT livet redan fanns där i ”en encellig organism, urcell” och som en nödvändig förutsättning för de olika arternas uppkomst inom djur- och växtriket. Detta förutsätter man utan att kunna svara på frågorna NÄR? HUR? och VARFÖR? livet fanns där.

Under många år har jag studerat och fascinerats av hur livet med dess mångfald beskrivs i Bibeln och även jämfört med andra utombibliska och ”naturalistiska förklaringsmodeller”. (13) Med all rätt kallas Bibeln för ”Livets Ord”. (14) Det som handlar om livets ursprung hos en personlig och evig Gud och om livets förutsättningar och villkor för oss människor och för hela skapelsen. Vilken intelligens och genialitet, realism och trovärdighet som Bibelns beskrivning av livet uppvisar!

Liv: Själva livspotentialen i dess intensitet, styrka, rikedom, överflöd, fullhet och variation. (15) Livet är en gåva ifrån Gud in i skapelsen, till oss människor och till de olika arterna i djur- och växtriket. (16) Livet är både andligt och fysiskt och så intimt förknippat med Gud att Paulus säger, att ”det är i Gud som vi lever, rör oss och är till”. (17)

Gud är livets ursprung och källa. (18) Detta bekräftas också av det som vi idag vet om livet, utifrån de senaste dryga femtio årens vetenskapliga upptäckter av livet och av livsnödvändiga begrepp som cellen, DNA, nödvändig information, ”livets byggstenar” och ”livets lim” osv. Den norske Med. Dr. Kjell J. Tveter skriver så upplysande och fängslande om detta i sin bok: ”Livet – Skapelse eller tilfeldighet”? som utkom 2012. (19) Där redogör Tveter för de senaste femtio årens forskning på dessa områden, och den redogörelsen är en svidande uppgörelse med den allmänt vedertagna ”naturalistiska förklaringen”, att ”livet uppstod av sig självt, spontant”. Jag återger här några av de fakta som Tveter redovisar och som visar på en skapande intelligens – en personlig och evig Gud  som livets ursprung och källa. 1. Livet kan inte ha uppstått ”av sig självt, spontant”. Liv förutsätter liv. 2. Cellen är den enhet som allt liv är uppbyggt av i vår kropp. En cell är en hundradel av en millimeter och vi har omkring tre hundra tusen miljarder celler i vår kropp. 3. I cellens kärna ligger vårt arv programmerat och samlat i vårt DNA. 4. DNA är en så komplicerad molekyl, att den inte kan ha uppstått av sig själv. 5. DNA är cellens informationscentral. 6. DNA producerar inte någon egen och ny information. 7. Information till DNA kommer utifrån. Eftersom all information förutsätter intelligens, så talar det för att informationen till DNA ursprungligen kom ifrån en skapande och intelligent informationsgivare- Gud. 8. DNA mottager, lagrar och förmedlar information. 9. DNA har ett språk – ”livets språk” – som är bestämt av fyra bokstäver: O-R-O-M. I varje enskild cell i vår kropp måste dessa bokstäver komma i en bestämt turordning för att cellen ska kunna ha liv. Det krävs en superintelligens för att få till ett korrekt DNA-språk i varje enskild cell. Detta språk kan omöjligtvis ha tillkommit av en tillfällighet (slump). 10. I den s.k. ”proteinsyntesen” produceras proteiner som är ”livets byggstenar” och all den energi som vår kropp behöver. Utan energi slutar vårt hjärta att slå. 11. Proteiner är livsnödvändiga och de kan heller inte uppstå av sig själva. 12. Det som håller samman alla cellerna i vår kropp, så att de ligger tätt intill varandra kallas ”laminin” och det liknas vid ”livets lim” och är designat som vårt kristna kors.

Sammanfattning: Samtliga funktioner i en cell måste vara perfekt och fullkomligt koordinerat, styrt och kontrollerat och så noggrant planerat, att det inte kan ha uppstått av sig självt eller genom slumpmässiga processer. Alla olika processer i cellen är anpassade till varandra så att de kommer i en rätt turordning. Alla funktionerna i cellen är beroende av alla de andra funktionerna, och cellens liv är helt beroende av att allt är på rätt plats och fungerar normalt. Det finns bara ETT sätt att göra det på för att få det att fungera. Allt detta måste ha varit på plats ifrån begynnelsen och någon enkel ”primitiv” cell har aldrig funnits.

Det är denna genialitet och bakomliggande intelligens som livet uppvisar, som får inbitna evolutionsteoretiker och ateister att både tänka om och vända om. Den tidigare ateistgurun Antony Flew sa, att ”resultatet av modern molekylär biologi överbevisade honom om, att det måste ha varit en skapande intelligens som stod bakom livets stora komplexitet”. Och Sir Fred Hoyle, engelsk matematiker och astronom och uttalad ateist, gjorde beräkningar på möjligheten för att liv skulle kunna ha uppstått spontant och slumpmässigt. Sannolikheten för det var en gång på 10 upphöjt till 40 000 gånger. Det är ett ett-tal med 40 000 nollor efter sig! Hoyle insåg det orimliga och det omöjliga i att förneka Gud och han erkände Guds existens som en följd av detta. Astronomen Carl Sagan skriver: ”En levande cell är ett under av detaljerad och komplicerad arkitektur. Betraktar man den under ett mikroskop, uppdagar den en febril aktivitet. Molekyler framställs med en enorm hastighet. Nästan alla enzymer kan framställa mer än hundra molekyler per sekund”. Ja, livet och skapelsen talar ett tydligt språk om en bakomliggande intelligens, och det är mot bättre vetande att förneka det. (20)

Livet är inget mindre än ett mirakel och Gud står för mirakel. Gud och livet hör ihop med varandra på ett odelbart sätt.

Källor: (11) Jes. 40:28. Ps. 42:3. Jer. 10:10. Hes. 33:11. (12) Evolutionsteori/Darwinism utifrån Charles Darwins verk: Om arternas uppkomst, som utkom i en första upplaga på 1250 exemplar, 24 november 1859. En andra upplaga på 3000 ex. strax efteråt. (sid. XII) (13) Utesluter allt övernaturligt/Gudomligt som förklaring. (14) 1 Joh. 1:1. (15) Betydelsen av de vanligaste hebreiska orden för liv i Bibeln. (16) Apg. 17:25. 1 Tim. 6:13.a. 1 Mos. 1:11-31. 5 Mos. 32:18. (17) Apg. 17:28. (18) Ps. 36:10. (19) Hermon Förlag. Sid. 14 och 25 om forskningsresultat inom biokemi och molekylärbiologi. (20) Antony Flew. 1923 – 2010. Brittisk filosof. Känd i flera årtionden som en av världens ledande ateistiska tänkare. Sir Fred Hoyle. 1915 – 2001. Brittisk astronom. Myntade 1949 begreppet ”Big Bang”. Carl Sagan. 1934 – 1996. Amerikansk astronom, astrofysiker, författare och kosmolog. (Om alla dessa tre kan du läsa mer om på WikipediA).

Väl mött!

Forts. följer.

Publicerat i Okategoriserade | 147 kommentarer

Mot bättre vetande (del 2)

Som kristen och skapelsetroende kan jag vara konsekvent i hur jag tänker och resonerar när det gäller något så viktigt och grundläggande för oss människor som behovet av intelligens, förnuftig reflektion och planering, mening, syfte och mål, både när det gäller vad som ligger bakom hela skapelsen och vad som gäller i allt mänskligt liv. I Bibeln är detta något grundläggande och genomgående. Men så konsekvent kan inte en ateist, darwinist och sekulärhumanist vara.

Detta är inte ”bara ett löst påstående” som jag gör, utan jag säger detta utifrån att jag under många år har läst och lyssnat till vad olika författare och förespråkare har skrivit och sagt inom just dessa områden: ateism, darwinism/evolutionsteori och sekulärhumanism. (4) Detta har att göra med ett genuint intresse ifrån min sida, och det är som jag sa till sekulärhumanisternas ordförande Christer Sturmark, då vi senast möttes i en debatt på Löttorps Camping för två år sedan inför en tusenhövdad publik, att ”jag läser och lyssnar till dig Christer och till dina meningsfränder, därför att jag vill tränga in i era huvuden för att ta reda på hur ni tänker och resonerar”. Jag hade då tagit med mig upp på podiet ett antal böcker och tidskrifter som bland annat Christer Sturmark har författat och som visar på denna inkonsekvens i sättet att tänka och resonera. (5)

I min förra bloggtext, Mot bättre vetande (del 1), så skrev jag om nödvändigheten av just intelligens, förnuftig reflektion och planering, mening, syfte och mål bakom livets ursprung och uppkomst och bakom uppkomsten av de fysiska lagarna, universum, de olika arterna i djur- och växtriket och bakom människan. Detta behov av intelligens som ateister, darwinister och sekulärhumanister inte erkänner, utan påstår att den inte behövdes där och då, och att intelligensen är en senare produkt i utvecklingsprocessen. Detta är, enligt min mening, ett påstående mot bättre vetande och mot deras eget vetande om behovet av intelligens i allt vad de tänker, talar, skriver och gör. Ett påstående som sannerligen är ett extraordinärt påstående och sådana ”extraordinära påståenden kräver extra ordinära argument”, enligt Christer Sturmark. (6) Att slumpmässiga processer och ”det naturliga urvalet” har kunnat ersätta bristen på intelligens, det är ett exempel på ”ett extraordinärt argument”, men likväl föga trovärdigt, enligt min mening.

Intelligensen är inte ensam. Detta är en oslagbar del i vår kristna tro på en evig, personlig och intelligent Gud som Skapare. På ett odelbart sätt hör Guds intelligens samman med absolut och objektiv sanning och med Guds personliga karaktärsdrag som kärlek, rättfärdighet, rättvisa, visdom, vishet, ljus, godhet, barmhärtighet, trofasthet och pålitlighet m.m. (7) Allt detta som fanns med vid livets uppkomst och då de fysiska lagarna tillsammans med skapelseordningen inrättades och fastställdes och då Gud skapade universum, de olika arterna i djur- och växtriket och då människan skapades till Guds avbild. (8) Därför kunde Gud också konstatera, att det han hade gjort ”var mycket gott”. (9) Gud var själv närvarande och kunde göra denna objektiva bedömning utifrån den han är och utifrån sina personliga karaktärsdrag, och även lämna till eftervärlden vad som hände där och då.

Just här ligger min grundläggande invändning mot det som ateism, darwinism/evolutionsteori och sekulärhumanism lutar sig mot när de ska förklara hur allt började en gång och sedan fortsatte, nämligen slumpmässiga processer och ”det naturliga urvalet”. Men ingen var där, varken Gud eller människa, och ingen kan därför berätta om vad som hände där och då, och avsaknaden var total av intelligens, förnuftig reflektion och planering, mening, syfte och mål och av nödvändiga karaktärsdrag. Och naturvetenskapen kan inte hjälpa oss på ett tillfredsställande sätt, hur mycket detta än hävdas av dess förespråkare, eftersom den har en begränsad räckvidd och når inte ända tillbaka dit, för att kunna ge oss tillförlitliga svar på våra frågor om vad som faktisk hände.

För mig är det obegripligt, motsägelsefullt och icke-trovärdigt när forskare och föredragshållare, författare och journalister, inom vilken vetenskaplig disciplin det vara må, men inte minst inom naturvetenskapen, använder sin intelligens och tankeförmåga till att försöka konstruera och presentera en ursprungsförklaring där bakomliggande intelligens och nödvändiga karaktärsdrag saknas. Rädslan för att Gud då skulle finnas som en förklaring till denna bakomliggande intelligens och till dessa karaktärsdrag är tydligen så stor, att man är beredd att göra dessa ”logiska kullerbyttor”. Därför har vi idag en evolutionsteori som alla ska förhålla sig till, eftersom alternativet Gud, intelligens och karaktär redan på förhand har underkänts ”i vetenskapens namn”. (10) Och skulle någon drista sig till att ifrågasätta den teorin, då orsakar det ofta högljudda protester och inte sällan ”dumförklaras ifrågasättarna” och de påstås vara både ”ovetenskapliga och oförnuftiga”.

Vi människor behöver allt detta: Intelligens och personliga karaktärsdrag, vare sig vi är kristna, ateister, darwinister och/eller sekulärhumanister. Allt detta som kristen skapelsetro ger oss en heltäckande och trovärdig förklaring till.

Utifrån detta kommer jag att i tur och ordning skriva om livets ursprung och uppkomst, om de fysiska lagarnas och skapelseordningens inrättande och fastställande, om universums och de olika arternas uppkomst i djur- och växtriket och om människans ursprung och skapelse.

Väl mött!

Källor:  (4) Professor Torbjörn Fagerström är mycket tydlig med detta i sin efterskrift till Charles Darwins verk: Om arternas uppkomst, som utkom år 2000. ”…allt liv bara är frukten av en oplanerad utveckling, byggd på slumpens skördar, utan mening, syfte eller plan”. Sid. 383-384. (5) Denna debatt finns bl.a på Humanistbloggen. bloggspot.com Christer Sturmark vs Bength Gustafson. (6)  ”Upplysning i det 21:a århundradet. Tro och vetande 3.0, av Christer Sturmark. Sid. 96. (7) Guds personliga karaktärsdrag omnämns i både GT och NT. (8) 1 Mos. 1:1-2:25. Job. 38:1-42:6. Ords. 8:29. Jes. 40:21. Mika 6:2. (9) 1 Mos. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. (10) På Evolutionsteori.se under Vetenskap, kan du läsa en kort introduktion av begreppen evolution, evolutionsteori och vetenskaplig teori, av Anders Hesselbom.

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Mot bättre vetande (del 1)

Med denna bloggtext så börjar jag en serie med temat: Mot bättre vetande. Vi lever i en tid då det inte är så självklart enkelt att uppehålla en ateistisk och darwinistisk syn på verkligheten. Samtidigt är kristna den största folkgruppen i dag i världen, som förföljs, misshandlas och dödas för sin kristna tros skull. (1) Sambandet mellan dessa båda verkligheter får jag möjlighet att återkomma till.

Om jag skulle påstå, att det inte finns en evig och personlig Gud, då skulle det påståendet strida mot vad jag vet, ja, det skulle vara ett påstående mot bättre vetande.

Det är uppseendeväckande hur dagens ateister, darwinister och sekulärhumanister försöker uppehålla en grundsyn som är mot bättre vetande, och då även mot sitt eget vetande. Med all önskvärd tydlighet så vet de själva, att de är totalt beroende av sin egen och även av andras intelligens, för att på ett förnuftigt och pedagogiskt sätt formulera sig i tal och skrift, oavsett vad ämnet gäller. Så är det för Lawrence M Krauus i sin bok: ”Ett universum ur ingenting”, för Richard Dawkins i sin bok: ”Illusionen om Gud” och för Christer Sturmark i sina böcker: ”Tro och vetande 2.0” och ”Upplysningen i det 21:a århundradet: tro och vetande 3.0”, för att här och nu nämna några aktuella exempel. (2). Självklart finns fler exempel.

Dessa författare har verkligen använt sin intelligens för att reflektera, planera och formulera innehåll och syfte med sina böcker. Som läsare av deras böcker så uppskattar jag självklart detta, och det skulle vara mycket märkligt om jag för ett enda ögonblick ifrågasatte om det fanns intelligens bakom dessa böcker. En sådan tanke ”finns inte ens på kartan” när jag med stort intresse läser dessa böcker.

Men det är just här som jag ställs inför det uppseendeväckande när jag läser dessa böcker, och det är den totala avsaknaden av tanken på, att det bakom livets, de fysiska lagarnas, universums, de olika arternas och människans uppkomst skulle behövas en intelligens, en förnuftig reflektion och planering, mening, syfte och mål. Jag citerar den ateistiske filosofen Quentin Smith för att belysa detta: ”Faktum är, att den mest rimliga övertygelsen är att vi kom från ingenting, av ingenting och för ingenting”. (3) Jag tror inte att någon av dessa nämnda författare skulle ge Quentin Smith rätt när det gäller deras böcker, att de ”kom från ingenting, av ingenting och för ingenting”. Både Krauss, Dawkins och Sturmark vet bättre än så.

Dessa författare får ursäkta mig, men deras alster kommer inte ens i närheten av den genialitet och komplexitet som livet, de fysiska lagarna, universum, de olika arterna i djur- och växtriket och människan uppvisar. Ändå så undviker de, tillsammans med sina ”lärjungar” och meningsfränder, att erkänna att bakom denna genialitet och komplexitet så behövdes det intelligens. Jag kan inte se någon annan förklaring till denna inkonsekventa hållning än följande: Om de erkänner att det fanns en bakomliggande intelligens, då måste de i konsekvensens namn hålla dörren öppen till att det finns en evig och personlig Gud, som med intelligens, förnuftig reflektion och planering, mening, syfte och mål har skapat allt detta. Men så sker inte, trots att detta är mot bättre vetande, ja, mot sitt eget vetande om behovet av bakomliggande intelligens. Och här duger det inte att gömma sig bakom ett förment motsatsförhållande mellan tro och vetande, för det motsatsförhållandet finns enbart i deras föreställningsvärld som har upphöjt vetenskapen till sin ”Gud”.

I några kommande bloggtexter ska jag skriva om livets, de fysiska lagarnas, universums, de olika arternas och människans uppkomst. Jag tror på en evig och personlig Gud, som med visdom och vishet är livets ursprung och skapelsens Skapare och Upphovsman. Jag kan vara konsekvent i det som jag skriver, därför att jag erkänner behovet av intelligens, förnuftig reflektion och planering, mening, syfte och mål bakom det som jag skriver, och bakom livet och hela skapelsen.

Väl mött!

Källor: 1. Världen Idag 2013-11-19. DN.se 2013-01-02. 2. ”Ett universum ur ingenting”. 2012. Fri Tanke Förlag. ”Illusionen om Gud”. 2008. Pocketförlaget. ”Tro och vetande 2.0”. 2007. Bokförlaget Nya Doxa. ”Upplysningen i det 21:a århundradet: tro och vetande 3.0”. 2015. Fri Tanke Förlag. 3. ”Vem tänder stjärnorna”? av Per Ewert. Sid. 118.

Publicerat i Okategoriserade | 8 kommentarer

Evigheten med eller utan Gud (del 9)

Med denna bloggtext avslutar jag denna serie: Evigheten med eller utan Gud. Jag skriver om Det Nya Jerusalem – Det optimala statsskicket och samhällssystemet och den nya jordens suveräna huvudstad. Då Gud kommer  att vara ”allt i alla” och teokrati råder för evigt. (83) Då vi människor och hela skapelsen är hemma för evigt, i ordets rätta bemärkelse.

Det Nya Jerusalem är en gigantisk stad, som Gud ska förflytta ifrån himmelen ned till den nya jorden. (84) Johannes fick se den och fick veta att dess mått är 12 000 stadier på längden, bredden och höjden. Översatt till våra mått är staden drygt 230 mil lång, bred och hög! En gigantisk kub, vars landyta är 11.80 gånger så stor som Sveriges landyta. (85) Staden är omgiven av en mur som är 72 meter hög och som har 12 portar. Tre portar åt vardera av de fyra väderstrecken: norr, söder, öster och väster. (86) Stadens centrala läge på den nya jorden gör att alla jordens invånare har tillgång till den och kan oavbrutet och fritt gå in och ut ur staden. (87) Intressant är, att allt byggmaterial är av ädlaste och dyrbaraste metaller. (88) Således ingen gräns på rikedomarna och alla har tillgång till dem. Fattigdomen och den orättvisa fördelningen är över för evigt. Där är ingen hunger eller törst, inget mörker och ingen död. Inget ont eller orent. Alla och allt andas och kännetecknas av oförstört, ursprungligt och Gudomligt liv. (89)

Guds tron kommer att vara därinne och därifrån kommer Gud att regera ut över hela jorden. Teokrati kommer att vara det optimala statsskicket i ett optimalt samhällssystem och vi kommer att få vara med och regera för evigt. (90) Då har demokrati, som är det bästa av nuvarande statsskick, haft sin tid, och diktaturernas tid är definitivt till ända.

Om vi ska göra en jämförelse, vilket det kan vara på sin plats att göra, så kommer Det Nya Jerusalem att vara helvetets totala motsats. De totala kontrasterna. Helvetet kommer att vara en plats utanför allt optimalt, ”utan Gud och utan hopp” i ett Gudlöst och totalt perverterat samhällssystem, för evigt. Detta som jag har skrivit om tidigare i denna bloggserie, då jag skrev om evigheten utan Gud. En tillvaro av förtvivlan över att man dåraktigt och mot sitt eget samvete och mot sanningen och mot bättre vetande förnekade och valde bort Gud och levde i trolöshet mot sin Skapare och Upphovsman. Detta tillsammans med Gudsbehovet och Gudslängtan beskrivs i Bibeln såsom ”en eld som inte släcks ut” och som är uppblandat med ”gråt och tandagnisslan”. (91) Detta som i alla stycken är en tillvaro ovärdigt människan, som skapades av Gud till Guds avbild, för att vara lika Gud, och leva i en obruten gemenskap med honom och med varandra. (92)

Jesu brud. Det Nya Jerusalem kallas i Uppenbarelseboken för ”Lammets hustru”, Jesu brud. (93) Då kommer det judiska folket och hedningarna att vara ett med varandra för evigt, gifta med Jesus. Av de två stora folkgrupperna: judar och hedningar, har det då blivit ett folk. (94)

GUDS RIKE är ett sammanfattande namn på den nya skapelsen och på hela denna optimala tillvaro. (95) Guds rike som Jesus predikade och vars Konung han var och är för evigt. (96) En tillvaro som är uppfylld av hela Gudomen: Gud Fadern, Gud Sonen Jesus Kristus och Gud Den helige Ande. Och hela människan, med ande, själ och kropp, och hela skapelsen är ny och fullständigt helad och upprättad ifrån syndafallets skada. (97) Tillsammans i Guds rike för evigt!

Värt allt. När vi vet, vilket vi faktiskt kan göra, hur vår framtid och evighet blir, då är vår väg dit värd allt. Under vår livsresa kan vi mitt i all ”eufori” (98) möta både det ena och det andra av elände och svårigheter, och många av våra bröder och systrar har förföljts, torterats och lidit martyrdöden, och så sker fortfarande, men i ljuset av vår evighet med Gud, då är det värt allt! (99)

Väl mött!

Källor: (83) Teokrati: Gudsvälde. Gud har den högsta och suveräna makten och all makt utgår från Gud och genomsyras och kännetecknas av Guds karaktär: Vem och hurudan Gud är. 1 Kor. 12:28. (ne.se och Bibeln). (84) Upp. 21:1-2, 10. Hebr. 11:10. (85) Upp. 21:2, 10, 16. En stadie är 192 m. ”Stadie”: Det fastställda, en bestämd längd som inte ändras. Sveriges yta är 449 964 kv.km. Det Nya Jerusalems yta är 5 308 416 kv.km. (Illustrerat Bibellexikon och Bibeln). (86) Upp. 21:12-13, 15, 17. En aln är 0,5 m. 0,5 x 144 = 72 m. (Illustrerat Bibellexikon och Bibeln). (87) Upp. 21:24-27. (88) Upp. 21:10-11, 18-21. (89) Upp. 21:3-6, 22-24. 22:1-5. (90) Upp. 21:3. 22:3-5. (91) Ef. 2:12. Pred. 3:11. 12:1, 13-14. Rom. 1:18-20, 32. 2:14-16. Ps. 14:1. Matt. 3:12. 8:12. 13:41-42, 50. 22:13. 25:30. Luk. 13:27-28. (92) 1 Mos. 1:26-28. 5:1-2. 1 Joh. 1:1-6. v.3. (93) Upp. 21:2, 9-10. 19:7. (94) Ef. 2:14-22. v.14-15. 1 Kor. 1:22-25. 2 Kor. 11:2. Rom. 1:16. 3:28-30. 10:12-13. Upp. 21:12, 14. (95) Dan. 2:44. 3:31-33. v.33. 4:31. 6:25-26. 7:14, 27. (96) Matt. 4:23. 9:35. Mark. 4:26.f. Luk. 4:43. 8:1. Joh. 3:1-8. v.3, 5. Luk. 1:28-33. v.33. Joh. 18:36-37. Apg. 1:1-3. v.3. Hebr. 1:7-8. Upp. 19:16. (97) 1 Kor. 15:28. 1 Tess. 5:23-24. Upp. 21:1, 5. (98) ”Eufori”: Förnöjsamhet. 1 Tim. 6:6. Välbefinnande. (ne.se och Bibeln). (99) Rom. 8:35-39.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Evigheten med eller utan Gud (del 8)

I denna bloggtext skriver jag något mer ingående om evigheten tillsammans med Gud. Detta som handlar om det optimala och om det eviga. Det optimala som betyder ”det bästa möjliga”, ”det mest gynnsamma” och ”det maximala”. (69) Det eviga som betyder, att det aldrig tar slut, utan bara fortsätter och fortsätter och fortsätter för evigt. Från begynnelsen och bakåt har evigheten ingen början, och från historiens och tidens slut och framåt har evigheten inget slut. Ja, som ni säkert förstår, så handlar det om Gud och om det Gudomliga, som är evigt till sin natur. (70) Evigheten som Gud har lagt ner i varje människas hjärta och medvetande. (71) Evigheten tillsammans med Gud, som är det mest värdiga för människan och det mest vänliga mot henne, som vi kan tänka oss. Evigheten utan Gud är dess totala motsats: Ovärdigt människan och ovänligt mot henne på varje punkt.

Att försöka beskriva det optimala och det eviga är egentligen inget annat än ”ett futtigt försök” att beskriva det obeskrivbara, därför att vi människor har ju inga egna erfarenheter eller referenser att utgå ifrån när det gäller det optimala och eviga. Men ändå så gör jag det, därför att det finns så mycket av information i Bibeln om denna optimala och eviga verklighet, och då vore det ett svek av mig, både mot Bibeln och mot er som är mina läsare, att inte skriva om detta.

ALLT GAMMALT OCH FÖRSTÖRT KOMMER ATT BYTAS UT MOT NÅGOT TOTALT NYTT OCH OFÖRSTÖRT. Vår nuvarande jord och värld och vårt solsystem kommer att försvinna i samband med ”den yttersta domen” och ersättas av något helt nytt och oförstört. (72) Allt som har blivit påverkat och skadat av ett historiskt syndafall och av oss människor, som både medvetet och omedvetet har brutit mot Skapelseordningen och mot andliga och fysiska lagar, och som en följd av det har exploaterat och utnyttjat jorden och världen istället för att bruka, vårda, förvalta och bevara den, såsom Gud hade tänkt. (73) Allt sådant kommer att bytas ut mot något helt nytt och oförstört.

En ny jord och en ny värld ”där rättfärdighet bor”. (74) Att få bo i en värld som är totalt genomsyrad av rättfärdighet, det är optimalt. Det är så vårt boendeförhållande kommer att vara i evighet tillsammans med Gud. Allt vad Gud är, talar och gör, det är, talar och gör han därför att han är rättfärdig. Inte på en enda punkt kan vi anmärka på Gud eller anklaga honom för något. Alla sådana försök har ”fallit platt till marken”. (75) Och Gud kommer att vara ”allt i alla” i all evighet på den nya jorden och i den nya världen. (76) Då har himmelen kommit till jorden för att stanna för evigt. På en sådan jord och i en sådan värld kommer det inte att finnas något att anmärka på eller att anklaga någon för, och än mindre att längta bort ifrån.

När vi läser i Uppenbarelseboken om den nya jorden, då räknas sådant upp som inte kommer att finnas där och som ingen av oss kommer att sakna: Ingen djävul, ingen synd, inget orent, ingen ondska, inget styggt eller elakt, ingen avundsjuka, ingen plåga, ingen lögn, ingen egoism, ingen skilsmässa, ingen sorg eller klagan, ingen död. Inget destruktivt över huvud taget kommer att finnas där. (77) En fullständigt ny tillvaro med helt nya livsvillkor. Allt och alla kommer att kännetecknas och vara uppfyllda av liv – evigt, ursprungligt, oförstört och Gudomligt liv. Då är vi hemma för evigt och alla våra behov och önskningar tillgodoses maximalt och oavbrutet. Där kommer inte att finnas någon brist på något som vi behöver. (78)

Helt nytt ljus. I vår nuvarande tillvaro gläder vi oss, med all rätt, över ljusa, soliga och varma sommardagar. Men vi kommer inte ens att minnas dem då vårt nuvarande solsystem har fått lämna plats för det ljus som fanns redan innan Gud skapade solen, månen och stjärnorna. Ljus som aldrig kommer att ge något utrymme för mörker eller natt. Evigt ljus – Evig sommar – Evig dag. (79) Varje person i Gudomen är och står för detta ljus, och de kommer att prägla och uppfylla allt och alla. (80)

Vår rätta och nya identitet och eviga tillhörighet. Guds namn, Jesu namn och Jerusalem kommer att stå tecknat på våra pannor och oavbrutet visa på vår rätta och nya identitet och eviga tillhörighet. Detta som är den totala motsatsen till ”chippet” på pannan eller på handleden som Jesu totala motsats: Antikrist, kommer att märka sina medborgare med, för att totalt kunna identifiera och kontrollera dem. (81) Med vår rätta och nya identitet och med vår eviga tillhörighet, så kommer vi var och en med hela vår personlighet: ande, själ och kropp, att leva i fullheten av vem Jesus är och i vad han har gjort ”en gång för alla”. För evigt tacksamma till Jesus! (82)

Fortsättning följer i nästa bloggtext och då om Det Nya Jerusalem.

Väl mött!

Källor: (1917 års övers). (69) http://www.ne.se  http://www.synonymer.se (70) Ps. 90:1-2. v.2. Jes. 40:28. (71) Pred. 3:11. (72) 2 Petr. 3:10-13. Ps. 102:26-27. Matt. 24:35. Upp. 20:11. 21:1. Jes. 65:17. 66:22. (73) 1 Mos. 3:1-24. 1:26-28. (74) 2 Petr. 3:13. (75) 5 Mos. 32:3-4. Neh. 9:33. Ps. 7:10. 11:7. 92:16. 119:137. Dan. 9:14. Ett ”axplock” av alla bibelställen som talar om Gud som en rättfärdig Gud. I Nya Testamentet är Jesus rättfärdigheten personifierad. (76) 1 Kor. 15:25-28. v.28. (77) Upp. 20:10. 21:1-7, 25, 27. 22:5, 14-17. (78) Joh. 10:10. 3:16. 1 Joh. 4:9. Fil. 4:19. (79) Upp. 21:23-24. 22:5. Jes. 60:19. (80) 1 Mos. 1:1-5. v.4-5. Joh. 1:1-5. v.4-5, 9. 8:12. 12:46. Jak. 1:17. 1 Joh. 1:5. (81) Upp. 22:4. 3:12. 13:16-18. (82) 1 Tess. 5:23-24. Rom. 6:10. Upp. 5:9.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer